8 cảng biển mới đưa vào hoạt động của nước ta nằm ở đâu?

Việt Nam với đường bờ biển dài 3260km với nguồn tài nguyên biển và tài nguyên thiên nhiên phong phú;

Đọc thêm