Nhà thờ Đức Bà – điểm dừng chân mà mọi du khách nên tới khi du lịch Sài Gòn

Ngay sau khi đánh chiếm Sài Gòn, quân đội Pháp đã xây dựng một nhà thờ để biến nơi đây

Đọc thêm