Giới thiệu về những đặc điểm nổi bật của hang Sơn Đoòng

Được phát hiện ra lần đầu vào năm 1991 bởi ông Hồ Khanh; người xã Sơn trạch, huyện Bố Trạch

Đọc thêm